صفحه اصلي درباره ما تماس با ما

به بخش رساله حقوق خوش امديد وب سايت شهيد مرتضي بصيري به خودش مفتخر كه براي اولين بار در اينترنت اقدام به انتشار كامل متن رساله حقوق امام سجاد نموده است     ايشان مي فرمايند:بدان كه بر تو برابر خدايت حقوقي است كه در هر حركتي كه مي كني وسكناتي كه داري وهر عضوي كه به حركت در اوردي وهر ابزاري كه مورد استفاده قرار مي هي جاري است كه مهمترين انها حقي است كه نسبت به خودت واز سر تا سر تا پايت تمام اندامهايت را فرا گرفته است.براي ديدهايت حقي نهاده وبراي زبانت حقي قرار داده وبراي دستانت وپاهايت حقي قرار داده وبراي شكم وفرجت حقي قرار داده است.                         

لبيك الهم لبيك لا شريك لك لبيك

                          

                            

                         

 

                          براي تبليغ در اين بخش مي تونيد با ما تماس بگيريد .كليه در آمدهاي اين بخش در اومور خيريه هزينه خواهد شد

  حديث روز:

 

 خدا وند /نفس/زبان/گوش/چشم/دست/پا/شكم/فرج/نماز/حج/روزه/صدقه/قرباني/ سلطان/معلم/كارفرما/رعيت وزير دست/شاگرد/همسر(زن)/كارگروخدمه/مادر/  پدر/فرزند/برادر/آزادكننده تو/كسي كه از بندگي غير خدا ازاد شده/نيكوكاران/    موذن/امام جماعت/همنشين/همسايه/همراه/شريك/مال/طلبكار/دشمن/ كسي كه بر او ادعا داري/حق كسي كه مشاور او هستي /حق كسي كه مشاور توست/حق نصيحت خواه/حق ناصح/حق بزرگتر/كوچكتر/سائل/مسئول/ شادكننده تو/بدكار/هموطن/اقليت هاي مذهبي بر تو 

41

حق كسي كه مشاورتوست اينست كه :

اگر نظري داري كه با راي تو موافق نيست او را متهم نكني واگ رايش با تو موافق بود خدا وند عزوجل را سپاس گوئي

42

حق كسي كه از تو نصيحت مي خواهد اينست كه :

اورا به اندازه ظرفيتش(سطح آگاهي)نصيحت كني وبا رحمت ولطافت با او رفتار كني

43

حق ناصح بر تو اينست كه :

در برابرش فروتن باشي وبه حرفهاي او گوش دهي واگر سخنش صحيح بود خدا وند عزوجل را سپاس كني واگر موافق با حق نبود با او مهربان باشي واو را متهم نسازي بدان كه او اشتباه كرده پس او را مواخذه نكني مگر اينكه يقين كني مستحق تهمت است كه در اين صورت نبايد به او اعتنا كني ;هيچ قدرتي جز به اراده خدا وجود ندارد

44

حق بزرگتر بر تو اينست كه :

بخاطر سنش احترام كني وبه خاطر تقدمش در اسلام از او تجليل كني ودر مقام خصومت وجدل مقابله با او را رها كني وجلو تر از او راه نروي واو را سبك ونادان مشماري واگر تو را حقير كرد تحمل كني وبه خاطر حق اسلام وحرمت مسلماني اورا بزرگ بداري واحترامش كني

45

حق كوچكتر بر تو اينست كه :

در تعليم وتربيت او مهربان باشي واشتباهاتش را ببخشي وعيوبش را ناديده بگيري وبانرمي ومدارا با او رفتار كني وكمكش كني

46

حق سائل تو بر تو اينست كه :

اورا به اندازه نيازش عطا كني

47

حقمسئول بر تو اينست كه :

اگر حاجتت را برآورد با تشكر وقدرداني از او استقبال كني واگر حاجتت ومشكل تو را حل نكرد عذرش را بپذيري

48

حق كسي كه به خاطر خدا مسرورت كرده اينست كه :

اول خداوند عزوجل را سپاس گوئي وسپس از او تشكر كني

49

حق كسي كه به تو بدي كند بر تو اينست كه :

او را ببخشي واگر بداني كه بخشش برايش مناسب نيست(قابل بخشش نيست) (براي جلوگيري از ظلم او از ديگران ياري خواسته)وانتقام بگيري كه خداوند متعال مي فرمايد : وهر كس پس اطز ظلمي كه بر اور رفته انتقام كشد بر او هيچ مواخذهاي نيست

50

حق هموطنان بر تو اينست كه :

تصميم بگيري در تامين صحت وسلامت ورحمت انها باشي ونسب به انان مهربان باشي وبا بدكاران انها مدارا كني وبا انان انس والفت برقرار كني ودر اصلاح امور انان كوشا باشي واز نيكوكارانشان تشكر كني وآزار واذيت انان جلوگيري كني وانچه را براي خودت  دوست ميداري براي انان نيز دوست بدار وانچه براي خود نمي پسندي براي انان نيز روا نداري وپيرانشان را به منزله پدر وجوانانشان را به منزله برادر وپيرزنانشان رابه منزله مادر وكودكانشان را به منزله فرزندت حساب كني

51

حق اهل ذمه(اقليت هاي مذهبي) بر تو اينست كه :

هر چه خدا وند عزوجل از انها پذيرفته از آنها بپذيري وتا زماني كه بر عهد خود با خدا پايدار باشند ب انها ظلمي روا مداري(حقوق انها را رعايت كني)

     صفحه قبلي >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر گونه برداشت از اين وب سايت فقط با ذكرمنبع مجاز است
 www.basyri.ir.All rights reserved ©

      

 


نام کاربری :
کلمه عبور : 

                 

ثبت نام در سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام
 

لطفا فارسي تايپ كنيد


 

       

براي اطلاع از آخرين اخبار وب سايت مي تونيد ايميل خودتونو وارد كنيد
 
اشتراكحذف اشتراك
 

       

شما مي تونيد با قرار دادن اين تگ در وب هاتون با ما به تبادل لينك بپردازيد-در صورتي كه لينك مادر سايتتون قرار دادين با ما تماس بگيرديد