صفحه اصلي درباره ما تماس با ما

به بخش رساله حقوق خوش امديد وب سايت شهيد مرتضي بصيري به خودش مفتخر كه براي اولين بار در اينترنت اقدام به انتشار كامل متن رساله حقوق امام سجاد نموده است     ايشان مي فرمايند:بدان كه بر تو برابر خدايت حقوقي است كه در هر حركتي كه مي كني وسكناتي كه داري وهر عضوي كه به حركت در اوردي وهر ابزاري كه مورد استفاده قرار مي هي جاري است كه مهمترين انها حقي است كه نسبت به خودت واز سر تا سر تا پايت تمام اندامهايت را فرا گرفته است.براي ديدهايت حقي نهاده وبراي زبانت حقي قرار داده وبراي دستانت وپاهايت حقي قرار داده وبراي شكم وفرجت حقي قرار داده است.                         

لبيك الهم لبيك لا شريك لك لبيك

                          

                            

                         

 

                          براي تبليغ در اين بخش مي تونيد با ما تماس بگيريد .كليه در آمدهاي اين بخش در اومور خيريه هزينه خواهد شد

  حديث روز:

 

 خدا وند /نفس/زبان/گوش/چشم/دست/پا/شكم/فرج/نماز/حج/روزه/صدقه/قرباني/ سلطان/معلم/كارفرما/رعيت وزير دست/شاگرد/همسر(زن)/كارگروخدمه/مادر/  پدر/فرزند/برادر/آزادكننده تو/كسي كه از بندگي غير خدا ازاد شده/نيكوكاران/    موذن/امام جماعت/همنشين/همسايه/همراه/شريك/مال/طلبكار/دشمن/ كسي كه بر او ادعا داري/حق كسي كه مشاور او هستي /حق كسي كه مشاور توست/حق نصيحت خواه/حق ناصح/حق بزرگتر/كوچكتر/سائل/مسئول/ شادكننده تو/بدكار/هموطن/اقليت هاي مذهبي بر تو 

21

حق كارگر وخدمه بر تو اينست كه :

اومخلوق پروردگار توست ,وبرادرتوست(فرزند پدرت آدم ومادت حواست),واز گوشت وپوست توست(خون تو از او رنگين تر نيست) , وتو مالك اون نيستي چون او را نيا فريدي ,وهيچ عضوي از اعضاي او را نساختي وروزيش را نمي دهي بلكه اين خدا وند است خالق ورازق او مي باشد  واو را در اختيار تو قرار داده وتو را امين او نموده واو را بعنوان امانت بتو سپرده تا براي تو حفظ حرا ست كند ,پس همچنانكه خداوند با تو نيكي كرده با او نيكي كن وخلق خدا را آزار مده و بدان هيچ قدرتي جز به اراده خدا وجود ندارد

22

حق مادر بر تو اينست كه :

او تورا در حالتي حمل كرده كه هيچ كس  اين كا را براي ديگري انجام نمي دهد واز ميوه قلبش  تو را خورانده  در حالي  كه كسي اين كار را براي ديگري انجام نمي دهد وبا تمام  وجودش در حفظ ونگهداري تو كوشيده تا جاي كه در اين را راضي شده گرسنه بماند وتو را سير كند  وخود تشنه بماند وتو را سيراب كند وخود عريان بماند  تو را بپو شاند  وخود در افتاب بماند وتو را در سايه قرار دهد وبه خاطر انكه تو بخوابي خود بيدار مي ماند  تو را در سرما وگرما  حفظ مي كرد  تا تو فرزند خوب براي او باشي (پس بدين ترتيب تو هر گز بر سپاس ان ناتواني ,مگر انكه خدا وند  ياريت فرمايد وبه توتوفيق دهد )وبا اين حال جز به ياري خدا وند  بزرگ نمي تواني  شكرانه  زحمات او را بگذاري  واداء شكر وسپاس او برائي

23

حق پدر بر تو اينست كه :

او اصل وريشه تواست اگر اونبود تو نيز نبودي  پس هر گاه در خود كمالي  يافتي  كه در تعجب شدي , بدان اين نعمت از اصل خود پدرت به تو رسيده است ,پس به همان اندازه شكر  وسپاس  خدا وند را به جاي اور وبدان هيچ قدرتي جز به اراده خدا وجود ندارد

24

حق فرزند بر تو اينست كه :

او قسمتي از وجود توست  ونيك وبد او در اين دنيا به تو نسبت داده ميشود  وتو مسئول تربيت وتعليم او هستي  وبا اورا خوب تاديب ورا هنمايش باشي به سوي خداودر را اطاعت خدا عز وجل  ياريش كني  پس از تربيت او :مانند كسي باش  كه مي داند در قبال نيكي وبدي او پاداش  ويا كيفر مي بيند.

25

حق برادر بر تو اينست كه :

او دست توست,برادر يار ومايه عزت وقوت توست ,مبادا كه او را ساز وبرگ معصيت خدا وند ووسيله ستمگري بر مخلوق قرار دهي  واگر مطيع خدا وند بود او را در كنار دشمن تنها مگذار ودر پند واندرز گوئي او كوشا باش ,اگر مطيع خدا وند متعال باشد ,وخدا را از او گرامي تر  بدان واحترام خدا سزاوار تر از غيراوست وهيچ قدرتي جز به اراده خدا وجود ندارد.

26

حق آزاد كننده تو بر تو اينست كه :

او مالش را در راه تو خرج كرده وتو را از ذلت ووحشت بندگي به سوي عزت آزادگي وآرامش خارج نموده وتو رااز اسارت بندگي ازاد كرده وزنجير بندگي را از دست وپاي تو گشوده واز زندان بردگي رهايت كرده وتو را مالك خويشتن ساخته وبراي عبادت پروردگارت فراغت بخشيده پس بدان كه در مرگ وزندگي او سزاوارترين افراد به توست اگر به كمك تو احتياج داشته باشد بر تو لازم است از جان ودل از ان حمايت كني كه هيچ قدرتي جز به اراده خدا وجود ندارد

27

حقكسي كه از بندگي غير خدا ازاد شده بر تو اينست كه :

خدا وند متعال  ازادي او را وسيله تقرب به خدا قرارداده ومانعي  از آتش جهنم قراده وبراي اين عمل دو پاداش داري :1پاداش دنيايي وان عبارت از ارثي است كه از آن شخص در صورت نداشتن وارث به تو ميرسد تا مالي  كه براي او مصرف كردهاي جبران شود 2:پادش اخروي ودخول به بهشت

28

حق كسي كه به تو نيكي كرده اينست كه :

از او تشكر كني واحسان او را به ياداشته باشي  وخدمات واحسان او را بازگو كني وخالصانه به درگاه خدا وند او را دعا كني ,اگر چنين كردي در آشكار ونهان از او قدرداني كردهاي واگر روزي قدرت جبران محبتهاي او را يافتي خدمات واحسان اورا جبران كن

29

حق موذن بر تو اينست كه :

او كسي است كه تو را به ياد خدا وند عزوجل مي اندازد و به بهره مندي از عبادت خدا دعوت مي كند ودر انجام فرائض ياريت مي كند پس در مقابل احساني كه به تو كرده از او تشكر كن

30

حق امام جماعت بر تو اينست كه :

او واسط بين وتو خداوندوندت مي باشد واو از جانب تو با خدا وند عزوجل سخن مي گويد  وتو از جانب او با خدا سخن نمي گوئي واو براي تو دعا مي كند وتو براي او دعا نمي كني واو مسئوليت بزرگ ايستادن در برابر خدا وند عزوجل را از جانب تو بر عهده گرفته است  واگر نقصي در كارش باشد  بر عهده او ست نه تو واگر كامل باشد در ثواب او شريك هستي  اورا بر تو فضيلتي نيست ولي او خودش را سپر تو كرده ونمازش را سپر تو قراراده پس بايد به اندازه اين كار از او سپاسگذار باشي

31

حق همنشين بر تو اينست كه :

با او به نرمي وفروتني بر خورد كني  وبا او با انصاف سخن گويي وجز با اجازه او از كنارش بر نخيزي  ولي اگر او خواست بدون اجازه تو بر خيزد ناراحت مشو ولغزشهاي او را فراموش كن وكاراهاي خوب او را به ياداشه باش وهر گز جز سخن خير ونيكي به او نگوي

32

حق همسايه بر تو اينست كه :

در غياب او حافظش باشي ودر حضورش او را اكرام نمايي واگر مورد ظلم قرار گرفت او را ياري كني ودر اسرار او تجسس نكني وزشتيها وعيبهايش را بپوشاني ,اگرمي دانستي كه او نصيت پذير است او را در خفا اندرز ده ودر گرفتاري وسختي او را تنها نگذار واز لغزشها وخطاها بگزر وگناهانش را ببخش وبا او به احترام گفتگو كن وبدان هيچ قدرتي جز به اراده خدا وجود ندارد

33

حق همراه بر تو اينست كه :

او را با انصاف وبزرگواري همراهي نمايي و همانطور كه او ترا احترام مي كند احترامش كني  وسعي كني در احترام به تو سبقت نگيرد واگر در موردي جلو افتاد ان را جبران كني  وهمانطور كه او ترا دوستدارد تو نيز او را دوست داشته باش واگر قصد انجام گناهي را دارد او را از اين كار باز داروبراي او منشاء رحمت باشي نه باعث عذاب وگرفتاري او وبدان هيچ قدرتي بجز اراده خداوند وجود ندارد

34

حق شريك بر تو اينست كه :

اگر غايب شد به جايش كارها را انجامبده واگر حاضر شد مراعات حالش را بنما ونظر خود را به او تحميل نكن وبدون مشورت او عملي انجام نده وملش را حفظ كن وبه او خيانت مكن هر چند او قصد فريب وخيانت به تورا داشته باشد  زيرا تا زماني كه دوشريك به هم خيانت نكنند  دست خدا بر سر انها قرار دارد وبدان هيچ قدرتي جز به اراده خدا وجود ندارد

35

حق مال بر تو اينست كه :

كه او را از راه حلال به دست اوري وجز در مسير  صحيح مصرف نكني وكسي كه قدر ومنزلت تو را نمداندان رادر اختيارش مگذاري وان را وسيله اطاعت پروردگار قرادهي ودر انفاق ان بخل نورزي كه عاقبت دچار حسرت وپشيماني خواهي شد  وبدان هيچ قدرتي جز به اراده خدا وجود ندارد

36

حق طلبكار بر تو اينست كه :

اگر امكان داشت طلبش را بپردازي واگر قدرت پرداخت طلب او را نداشتي او را با خوش زباني راضي كني وبا لطف از سر خود رد كني

37

حق همكاربر تو اينست كه :

او را فريب ندهي  وبا او از سر خدعه ونيرنگ رفتار  نكني ودر مورد او تقوا الهي را داشته باشي

38

حق دشمني كه   بر تو ادعا دارد اينست كه :

اگر ميداني حق با اوست بر عليه خود گواهي دهي وبر او ظلم نكني وحقش را بدهي واگر دعايش با طل است واو حقي بر تو ندارد با او مدارا كني وبا او بخشونت رفتار نكني كه در غير اينصورت موجب خشم خدا ميشوي وبدان هيچ قدرتي جز اراده خدا وجود ندارد

39

حق كسي كه براو ادعا داري اينست كه :

اگر خود را ادعايت بر حق ميداني بايد با نيكوئي وخوشرويي با او در ميان گذاري وحق او را انكار نكني واگر در اين ادعا خود را حق نيافتي از خدا بترسي وتوبه كني وترك دعوي نمائي

40

حق كسي كه مشاور او هستي اينست كه :

اگر مي تواني او را راهنمائي كني راهنمائيش كن وگرنه او را به كسي كه توانائي ارشادش را دارد ارجاع ده

<<< صفحه بعدي                 صفحه قبلي >>>

هر گونه برداشت از اين وب سايت فقط با ذكرمنبع مجاز است
 www.basyri.ir.All rights reserved ©

      

 


نام کاربری :
کلمه عبور : 

                 

ثبت نام در سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام
 

لطفا فارسي تايپ كنيد


 

       

براي اطلاع از آخرين اخبار وب سايت مي تونيد ايميل خودتونو وارد كنيد
 
اشتراكحذف اشتراك
 

       

شما مي تونيد با قرار دادن اين تگ در وب هاتون با ما به تبادل لينك بپردازيد-در صورتي كه لينك مادر سايتتون قرار دادين با ما تماس بگيرديد