صفحه اصلي درباره ما تماس با ما

به بخش رساله حقوق خوش امديد وب سايت شهيد مرتضي بصيري به خودش مفتخر كه براي اولين بار در اينترنت اقدام به انتشار كامل متن رساله حقوق امام سجاد نموده است     ايشان مي فرمايند:بدان كه بر تو برابر خدايت حقوقي است كه در هر حركتي كه مي كني وسكناتي كه داري وهر عضوي كه به حركت در اوردي وهر ابزاري كه مورد استفاده قرار مي هي جاري است كه مهمترين انها حقي است كه نسبت به خودت واز سر تا سر تا پايت تمام اندامهايت را فرا گرفته است.براي ديدهايت حقي نهاده وبراي زبانت حقي قرار داده وبراي دستانت وپاهايت حقي قرار داده وبراي شكم وفرجت حقي قرار داده است.                         

لبيك الهم لبيك لا شريك لك لبيك

                          

                            

                         

 

                          براي تبليغ در اين بخش مي تونيد با ما تماس بگيريد .كليه در آمدهاي اين بخش در اومور خيريه هزينه خواهد شد

  حديث روز:

 

 خدا وند /نفس/زبان/گوش/چشم/دست/پا/شكم/فرج/نماز/حج/روزه/صدقه/قرباني/ سلطان/معلم/كارفرما/رعيت وزير دست/شاگرد/همسر(زن)/كارگروخدمه/مادر/  پدر/فرزند/برادر/آزادكننده تو/كسي كه از بندگي غير خدا ازاد شده/نيكوكاران/    موذن/امام جماعت/همنشين/همسايه/همراه/شريك/مال/طلبكار/دشمن/ كسي كه بر او ادعا داري/حق كسي كه مشاور او هستي /حق كسي كه مشاور توست/حق نصيحت خواه/حق ناصح/حق بزرگتر/كوچكتر/سائل/مسئول/ شادكننده تو/بدكار/هموطن/اقليت هاي مذهبي بر تو                  

1

حق خدا وندبر تو اينست كه :

بزر گترين حق خدا وند بر تو اينست كه : فقط او را بپرستي ودر عبوديت كسي او را شريك نگرداني  كه اگر اين كار را از روي اخلاص انجام دهي  خدا وند بعهده گرفته است كه امور دنيا واخرت تو را كفايت كند

2

حق نفس بر تو اينست كه :

به اطا عت خدا وند عز وجل در اوري.

3

حق زبان بر تو اينست كه :

گرامي داشته/به گفتار زشت آلوده نسازي/وبه سخن نيك عادت دهي

ومسائلي  را كه هيچ فائيده در ان نيست ترك كني

وبه مردم نيكي نموده/با انان پسنديده سخن گوئي

4

حق گوش بر تو اينست كه :

از شنيدن غيبت پاك سازي او راواز مجموعه سخنان حرام باز داري

5

حق چشم بر تو اينست كه :

از نگاه حرام باز داري واز نگاه خود عبرت گيري

6

حق دست بر تو اينست كه :

انرا به سوي محرمات دراز نكني

7

حق پابر تو اينست كه :

به سوي محرمات نرود/بر همين پاها (فرداي قيامت )ب صراط مي ايستي پس مواظب باش كه پاهايت از صراط نلغزد (كه در اتيش جهنم خواهي افتاد )به جهنم نيفتي

8

حق شكم بر تو اينست كه :

انرا ظرفي براي حرام قرار ندهي وبيشتر از سيري در ان نريزي

9

حق فرج(آلات جنسي)بر تو اينست كه :

از زنا ان را باز داري واز نگاه ديگران حفظ كني

10

حق نمازبر تو اينست كه :

بداني نماز ورود بر خدا وند عز وجل است وتو در ان حال در مقابل خدا ي متعال ايستاده اي واگر اين را بداني همچون بنده اي زليل وحقير كه رغبت به رحمت خدا دارد واز ترس از غذاب او دارد واميد به قبول بسته وخاوف ونياز مند وبا كمال فر وتني در حال تضرع وبا وقار سكينه مولايش را تعظيم مي كنيد به نماز مي ايستي ونماز را با حضور قلب بخواني ودر ان حدود وحقوق قانون نماز را انجام دهي

11

حق حج بر تو اينست كه :

ورود به در گاه الهيست وفرار از گناهان بسوي خدا وند عز وجلودر ان توبه ات پذيرفته ميشودودر ان تو به ات پذيرفته مي شود

وبا انجام ان فريضه الهي كه بر تو واجب بوده است را (به جاي اوري)انجام داده اي

12

حق روزه بر تو اينست كه :

روزه پر ده اي است كه خدا وند بر زبان گوش چشم شكم وشهوت تو كشيده است تا تو را از اتش جهنم حفاظت كند

پس اگر انرا ترك كني پوششي را كه خدا وند در مقابل عذاب ب تو كشيده پاره كرده اي

13

حق صدقه بر تو اينست كه :

صدقه پس انداز ي است در نزد پر وردگارتوامانتي است كه سپردنش نياز به شاهد نداردهر گاه ان را پنهان بداري اطمينانش بيشتر از اشكار بودنش خواهد بود

واگاه باش كه صدقه بلاء وبيماريها را در دنيا از تو دور مي سازدوعذاب واتش را در اخرت از تو دفع مي كند

14

حق قرباني بر تو اينست كه :

براي رضايت خدا وند عزوجل انجام دهي ونظر مخلوق در عملت تاثيري نداشته باشدتنها هدف از انجام ان جلب رحمت الهي باشدروحت را در روز ملاقات (قيامت )نجات مي بخشي

15

حق زمامدار حكومت بر تو اينست كه :

تو وسيله از مايش او هستي واو هم بوسيله سلطهاي كه بر تو دارد مورد امتحان قرار گرفته است

بر تو لازم است كه خشم او را بر نيا نگيزي كه خود را با دست خود در مهلكه انداخته ودر ظلمي كه بر تو روا مي دارد شريك خواهي بود.

16

حق معلم بر تو اينست كه :

اورا بزرگ داري ودر جلسه درسش محترمش بشماري وسخنانش را به خوبي گوش دهي وبه او توجه كني وصدايت را از او بلندتر نكني

‍هر گاه كسي از او سوال كرد در پاسخ گفتن پيشي نگيري تا او جواب دهد ودر حضور او با كسي سخن مگويي ودر حضورش غيبت نكني اگر كسي از او بد گفت از او دفاع كني عيب او را بپوشاني وفضائلش را اشكار كني با دشمنانش همنشين مشوي وبا دوستان او دشمني نكني پس اگر چنين كردي فرشتگان خداوند عزوجل شهادت خواهند داد كه تو در طلب علم هدفي جز خدا نداشتي ودر ان تو جهي به مخلوق

17

حق كارفرمابر تو اينست كه :

اورا اطاعت كني ودر هيچ امري از او سرپيچي نكني مگر امور كه انجامش باعث خشم خدا وند عز وجل مي شودزيرا نبايد براي اطاعت مخلوق از خالق سر پيچي كرد

18

حق رعيت وزير دستان بر تو اينست كه :

زير دست بودن انان بخاطر ضعف انها وقوت تو است پس واجب است كه عدالت را درباره انان بكار گيري وچون پدري مهربان برايشان باشي  ناداني هاي انان را ببخشي ودر عقوبت انان تعجيل نكني خدا وند متعال را در مورد قدرتي كه به تو اعطا كرده سپاس گذار باشي

19

حق شاگرد بر استادبر تو اينست كه :

خدا وند عزوجل بوسيله علمي كه به تو داده وتو را قيم وسرپرست شاگردانت قرار داده است وخزائن حكومتي را برويت گشوده :پس اگر درتعليم وتربيت انان نيك بكوشي وبه انها خلاف واقع را نگوئي وبه انها درشتي نكني وملول نگرداني خدا وند عزوجل نيز فضائل خويش را بر تو افزون مي گرداندواگر در نشر علم بر مردم بخل ورزي وبه هنگام رجوع به تو خلاف واقع را بگوئي

سزوارست كه خدا وند :علمت را از تو بگيرد ونورش را در تو خاموش سازد ومنزلت تو رااز قلبها بيندازد

20

حق همسر (زن)بر تو اينست كه :

خدا وند عزوجل اورا مايه ارمش وانس تو قرار داده است واو نعمت الهي براي توست اورا محترم بشمار وبه او محبت كن وبا نرمي با او تا كني

اگر چه حق او بر تو واجب تراست  حق او نيز بر تو اينست كه به او ترحم كني چون او زير دست تو ست غذايش ولباسش را فراهم اوري واگر ناداني كرد او را ببخشي

<< صفحه بعدي

هر گونه برداشت از اين وب سايت فقط با ذكرمنبع مجاز است
 www.basyri.ir.All rights reserved ©

      

 


نام کاربری :
کلمه عبور : 

                 

ثبت نام در سایت
رمز عبور را فراموش کرده ام
 

لطفا فارسي تايپ كنيد


 

       

براي اطلاع از آخرين اخبار وب سايت مي تونيد ايميل خودتونو وارد كنيد
 
اشتراكحذف اشتراك
 

       

شما مي تونيد با قرار دادن اين تگ در وب هاتون با ما به تبادل لينك بپردازيد-در صورتي كه لينك مادر سايتتون قرار دادين با ما تماس بگيرديد