امام رضا مي فرمايند :بر من 3  نفراند كه اول وارد بهشت ميشوند و 3  نفر اند كه اول وارد جهنم ميشوند:اماطايفه اول:يكي شهيد است.وديگري بنداي است كه نيكو عبادت كند خدا را ونيت را خالص كند دراطاعت سيدش .وسوم فقير كثير العيال كه عفت ورزد واز حرام خود را باز دارد واما طايفهاي كه اول وارد جهنم مي شوند:امير مسلطي كه به عدل رفتار نكد.وديگر فقيري است كه فخر وتكبر كند .سوم دولتداري(ثروتمدن)كه ادء حقوق خود ننمايد-يعني زكات وخمس  اموال خود را نپردازد--نزهه النواظرص 304ترجمه علامه شيخ عباس قمي